Księgi Rachunkowe / Handlowe

Księgi Rachunkowe – Księgi Handlowe czyli Pełna Księgowość

Księgi Handlowe KH, Księgi Rachunkowe - Pełna KsięgowośćKsięgi Rachunkowe zwane też Księgami Handlowymi to rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości. Służy do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w dowolnym okresie czasu. prowadzone są, gdy podmiot gospodarczy stosuje zasady pełnej księgowości.

Księgi rachunkowe dokumentują wszelkie zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym. Źródłem danych do prowadzenia pełnej księgowości są dowody księgowe. Dowód taki, według ustawy o rachunkowości musi cechować:

  • określenie rodzaju dowodu wraz z jego numerem,
  • określenie podmiotów dokonujących operacji gospodarczych,
  • opis wykonanej operacji i jej wartość,
  • daty wykonania operacji i sporządzenia dokumentu,
  • dekretacja dowodu (sprawdzenie dowodu, i odpowiednie jego zakwalifikowanie)

Zawierają one zestawy zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą  księgę główną, księgi pomocnicze, dziennik,  zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Istnieje również wykaz składników aktywów i pasywów. Prowadzone powinny być w siedzibie przedsiębiorstwa, lecz mogą być również przekazane do biura rachunkowego w celu ich usługowego prowadzenia. W takim przypadku, należy w terminie do 15 dni powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg. Należy również zapewnić do nich dostęp na wypadek chęci ich badania przez właściwe organy kontrolne.

Księgi rachunkowe, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej opartej na Księdze Przychodów i Rozchodów, czy Karcie Podatkowej  stanowią  doskonałą bazę informacji. Są doskonałym źródłem do sporządzania różnorakich sprawozdań które muszą wykonywać przedsiębiorcy. Należą do nich raporty do GUS, sprawozdania do banków, ubezpieczycieli czy też firm leasingowych. Te raporty wymagają pokazania między innymi stanu majątkowego firmy.

 Kto musi prowadzić Księgi Rachunkowe?

Do prowadzenia Ksiąg Handlowych zobowiązane są:

  • kapitałowe spółki prawa handlowego – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki osobowe prawa handlowego – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1 200 000 euro w przeliczeniu na polską walutę (po nowelizacji ustawy w 2017 limit ten wyniesie równowartość 2 000 000 euro)

Z uwagi na dużo wyższy stopień komplikacji w dokumentowaniu operacji wykonywanych przez podmioty stosujące pełną księgowość, ceny usług księgowych są wyższe niż w przypadku prostej księgowości. Pomimo tego warto przekazać  do Biura rachunkowego prowadzenie pełnej księgowości, gdyż koszty z tym związane są dużo niższe niż tworzenie dodatkowego stanowiska.