Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowanyRyczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania. przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób z fiskusem płacą podatek od przychodu bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania.Aby skorzystać w tej formy rozliczeń, przedsiębiorca już od początku działalności firmy, powinien zgłosić taką chęć do naczelnika Urzędu Skarbowego (US). Zgłoszenie powinno nastąpić do właściwego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania. Zgłoszenia tego należy dokonać do dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania działalności. Ostateczny termin to dzień uzyskania pierwszego dochodu.

Możliwe jest również przejście na rozliczenia za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego również dla istniejących, działających firm. Aby to uczynić, należy max. do 20 stycznia danego roku zgłosić taką chęć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Z możliwości stosowania ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy:

  • prowadzą apteki,
  • udzielają pożyczki pod zastaw (lombardy),
  • kupują i sprzedają dewizy (kantory),
  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )
  • świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
  • handlują częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie może skorzystać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę i zamierza prowadzić własną działal­ność i ma zamiar wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy – takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywa­ła w ramach stosunku pracy.

Limity

Warunkiem koniecznym do skorzystania z rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest również wysokość osiągniętych w poprzednim roku dochodów. Mogą to być przedsiębiorcy którzy:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Wyjątkiem jest początkujący przedsiębiorca, który przekroczy limit w pierwszym roku prowadzenia działalności. Nie traci on prawa do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Dopiero w kolejnych latach będzie obowiązany pilnować limitu obrotów.

Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej ze stawek albo według kilku – jeśli działalność jest różnorodna.

Biuro Rachunkowe MIRAKO z Łodzi prowadzi oczywiście dokumentację księgową przedsiębiorców korzystających z rozliczeń za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.