Zwrot VAT za materiały budowlane VZM-1

Zwrot VAT za materiały budowlane.Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze (zwrot VAT za materiały budowlane)!

Po 01.01.2014 możliwy jest (na starych zasadach) zwrot VAT za materiały budowlane ZAKUPIONE do końca 2013 roku !!!

Zwrot części VAT za materiały budowlane kupione po 01.01.2014 możliwy jest jedynie przy  spełnieniu określonych warunków  (czytaj więcej)

Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, mają prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach, wg poniższego harmonogramu.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1. od 1 maja      2004 do 31 grudnia 2005 r. –  składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
  2. od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
  3. od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  4. od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  5. od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku gdy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r. limity kwoty zwrotu obliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, mają dotyczyć okresów liczonych od daty złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.

Do spraw dotyczących zwrotu VAT wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. – stosować się mają dotychczasowe zasady.

Od 01.01.2014 obowiązują nowe zasady zwrotu części wydatków za materiały budowlane!

Zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy tylko inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. (nie  dotyczy wydatków remontowych). Zwrot części wydatków przy zakupie materiałów budowlanych (na które po 1 maja 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7% na 22%) dotyczy wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.

Wniosek o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym może złożyć osoba fizyczna, która do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne albo przebudowę budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, nie ukończyła 36 lat. W przypadku małżeństwa warunek ten będzie dotyczył młodszego z małżonków. Dodatkowym ograniczeniem jest wymóg złożenia wniosku do końca roku, w którym nastąpił odbiór domu.

Limity.

Wprowadzono także limity powierzchni użytkowej budynku/lokalu mieszkalnego, w stosunku do których przysługuje zwrot części wydatków. Przykładowo dla domu jednorodzinnego limit ten wynosi 100 m2 lub 110 m2 – gdy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających dodatkowe warunki. Chodzi o dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci uczące się – do ukończenia 25. roku życia).

Nie przegap swojej szansy!
Złóż wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM) i odzyskaj swoje pieniądze!

Zwrot VAT ulga budowlana

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

* budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,

* nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,

* remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części

Pomagamy w wypełnianiu wniosków VZM-1 wraz z załącznikami.

Wszyscy remontujemy, rozbudowujemy czy modernizujemy nasze domy i mieszkania.

Do tego niezbędne są materiały budowlane. Jeśli nie kupujemy kompleksowej usługi remontowej (za którą często płacimy pełną a nie obniżoną stawkę VAT), lecz same materiały, to po wzroście wysokości podatku VAT na niektóre materiały budowlane wydamy więcej. Jeśli jednak materiały te użyte zostaną do w/w celów istnieje możliwość odzyskania nadpłaconego podatku VAT za materiały budowlane. Niezbędna jest wiedza, od jakich materiałów przysługuje zwrot VAT a od jakich nie. Nie jest to łatwa kwalifikacja, szczególnie, gdy sprzedawcy nie umieszczają na wystawianych fakturach VAT za zakup materiałów budowlanych kodów PKWiU. To na ich podstawie ustawodawca określił, od których materiałów budowlanych przysługuje zwrot podatku VAT a które z materiałów nie są nim objęte. Dodatkowo, w wielu przypadkach kategorie materiałów budowlanych podlegające odliczeniu nadwyżki podatku VAT zawierają dodatkowe obostrzenia i wykluczenia.

Bez numeru PKWiU trudno jest jednoznacznie ustalić czy  zwrot VAT za materiały budowlane jest zasadny.

Sprzedawcy, zgodnie z ustawą o VAT, na fakturze muszą zamieszczać symbol PKWiU jedynie materiałów, na które obowiązuje obniżona stawka VAT. Dla materiałów objętych podstawową stawką VAT sprzedawca nie musi podawać na swoich fakturach numerów PKWiU. Ustawodawca, ustalając towary co do których przysługuje zwrot nadwyżki VAT, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Niestety, to osoby ubiegające się o zwrot VAT zobligowane są do wykazania prawa do zwrotu. Najpewniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sprzedawcy z prośbą o uzupełnienie faktury o symbol PKWiU, np. poprzez korektę faktury. Nie należy samodzielnie uzupełniać brakujących symboli na fakturze, aby oryginał i kopia wyglądały identycznie. Można, przy pozycjach bez numeru PKWiU i budzących wątpliwości, złożyć dodatkowe opisy cech kupionego towaru i jego przeznaczeniu.

Opisany problem wynika z działań ustawodawcy, a nie sprzedawcy i pracowników urzędów skarbowych.
Tutaj MIRAKO Biuro Rachunkowe w Łodzi oferuje swoją pomoc i doświadczenie. Za niewielką opłatą, która stanowi ułamek kwoty zwracanej podatnikowi w postaci nadpłaconego podatku VAT, pomagamy w zwrocie nadwyżki VAT. Biorąc pod uwagę, że zakupiliście już Państwo materiały do budowy czy remontu wydając już środki to nic nie tracicie, a możecie tylko zyskać. Bez wypełnienia i złożenia odpowiednich wniosków (VZM-1) nie możecie Państwo liczyć na żaden zwrot podatku VAT za materiały budowlane które kupiliście. Korzystając więc z usług naszego Biura Rachunkowego MIRAKO w Łodzi możecie Państwo tylko zyskać!

Tagi , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.